STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Školská rada – jednací řád

I. Úvodní ustanovení

Usnesením Rady plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005 s účinností od 1. září 2005 zřízena školská rada při Střední průmyslové škole dopravní a Středním odborném učilišti dopravním, Plzeň, Karlovarská 99, ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je devítičlenná, složená z předsedy a dalších členů.

II. Příprava jednání

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem. Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním. Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby. Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady. Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.

III. Jednání a rozhodování

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna usnášet, účastní-li se jejích zasedání nadpoloviční většina všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu. Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná. Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu. Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej ostatním členům školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

IV. Závěrečná ustanovení

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích činnosti za uplynulé období. Součástí této informace budou informace o průběhu schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona a údaje, zda školská rada projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g), h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Změny jednacích řádu podléhají schválení školskou radou. Jednací řád nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2005.

V Plzni dne 20. prosince 2005

Ing. Irena Nováková předsedkyně školské rady

Přeskočit na obsah