STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce pro školní rok 2023/24 oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Karlovarská 99, Plzeň:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Dopravní prostředky
 • Požární ochrana

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme základní informace k průběhu přijímacího řízení a k začátku školního roku 2023/24

 • S účinností od 1. září. 2023 nám bude do školského rejstříku zapsán obor 39-08-M/01 Požární ochrana. Z tohoto důvodu bude uchazečům, kteří se hlásili na obor 41 -45 M/01 Mechanizace a služby, vydáno Rozhodnutí již na nově zapsaný obor.
 • Žáci přijatí na obor Provoz a ekonomika dopravy ve všech zaměřeních mají ve studiu povinné 2 cizí jazyky. Hlavním jazykem je vždy anglický jazyk, druhý jazyk si žáci mohou zvolit – německý, francouzský nebo ruský. Na stránkách školy je možno stáhnout formulář k vyplnění volby jazyka https://www.spsdplzen.cz/dokumenty-ke-stazeni/studium-na-skole/dokumenty-k-prijimacimu-rizeni/ nebo tento formulář bude opět k dispozici v době vydávání Rozhodnutí. Podmínkou otevření jazykové skupiny je dostatečný počet zájemců.
 • Pravidelně pořádáme pro žáky prvních ročníků dvoudenní adaptační kurzy, které probíhají mimo Plzeň ve vybraném rekreačním zařízení. Ve školním roce 2023/24 se budou konat v termínu 12. – 14. září 2023, v rekreačním středisku Máj, Plasy, Doprava: pravděpodobně autobusem (bude upřesněno), ubytování: chatky, budovy, stravování: plná penze, cena: bude upřesněna na počátku školního roku dle aktuálního ceníku střediska.
 • Zahájení školního roku 2023/24 se uskuteční dne 4. září 2023 od 8:00 hodin ve společenském sále školy v Plzni, Karlovarská 99. Z organizačních důvodů nelze do sálu umožnit vstup zákonným zástupcům. Děkujeme za pochopení.
 • Abychom mohli Vy i my v plném rozsahu využívat systém Bakaláři, je třeba vložit fotografii každého žáka. Pro tyto účely budou všichni žáci prvních ročníků foceni přímo ve škole.
 • Pro rodiče žáků prvních ročníků pořádáme na začátku září třídní aktivy, které se budou konat dne 5. září. 2023 od 16:00 hodin.
 • Vždy během září žádáme rodiče o zaplacení příspěvku na SRPŠ ve výši 500 Kč/školní rok. Z vybraných finančních prostředků se provádí modernizace pomůcek pro výuku a financují odměny pro úspěšné žáky při různých soutěží, které škola pořádá. Konkrétní vynaložení prostředků schvalují zástupci z řad rodičů z každé třídy, kteří vykonávají funkci třídního důvěrníka na pravidelném setkání v 1. a 3. čtvrtletí v době konání třídních aktivů.
 • Požadavky na učebnice a další učební pomůcky budou sděleny žákům v prvních vyučovacích hodinách každého předmětu, protože se liší dle oboru studia a požadavků vyučujících.
 • V případě, že budete požadovat úpravu podmínek vzdělávání, je nutné doložit během prvního týdne školního roku platné doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení musí být po formální stránce aktualizované pro naši školu. Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám poradenských zařízení doporučujeme, abyste se objednali co nejdříve.
 • Potvrzení o studiu pro účely využití zlevněných žákovských jízdenek se bude vydávat nejdříve v předposledním srpnovém týdnu v sekretariátu ředitelky školy. Úřední hodiny budou včas upřesněny na našich stránkách.
 • Potvrzení o studiu pro jiné účely bude vydáváno hromadně prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku. 4. září 2023 a 5. září 2023 budou probíhat třídnické hodiny, které je vhodné pro tyto účely využít.
 • Ke vstupu do školy a k výdeji stravy je nutné, aby měl každý žák kartu, na kterou budou potřebné údaje nahrány. Jaké karty jsou vhodné – Plzeňská karta, Mariánskolázeňská karta, Karlovarská karta, ISIC karta nebo i obecně karta s NFC čipem a s fotografií, typ nerozhoduje.
 • Sledujte prosím naše stránky, kde jsou veškeré informace průběžně aktualizovány.

 

V Plzni dne 31. května 2023

Ing. Jana Benešová, zástupkyně ředitelky

Přeskočit na obsah