STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Kritéria přijímacího řízení – nástavba

Informace a kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na dvouleté denní nástavbové studium Podnikání pro školní rok 2023/2024

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 67/2022 Sb. ve znění účinném od 30. 6. 2022 a opatřením obecné povahy ze dne 27. 10. 2022.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na úterý 2. května 2023. Výsledky budou zveřejněny na www.spsdplzen.cz a na úřední desce školy nejpozději ve stejný den pod registračními čísly, která budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Kritéria přijímacího řízení pro obor Podnikání

Uchazeči o studium pro školní rok 2023/2024 budou přijímáni na základě konání přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky podle jednotné přijímací zkoušky (Cermat) a znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na střední škole v tříletém oboru vzdělání kategorie H.

Hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a z profilových předmětů český jazyk, matematika. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Přijato bude 60 žáků.

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín:13. dubna 2023, náhradní termín: 10. května 2023
2. termín 14. dubna 2023, náhradní termín: 11. května 2023

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT. 

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu

průměr 1,0100 bodů
do průměru 1,195 bodů
do průměru 1,290 bodů
do průměru 1,385 bodů
do průměru 1,480 bodů
do průměru 1,575 bodů
do průměru 1,670 bodů
do průměru 1,765 bodů
do průměru 1,860 bodů
do průměru 1,955 bodů
do průměru 2,050 bodů
do průměru 2,145 bodů
do průměru 2,240 bodů
do průměru 2,335 bodů
do průměru 2,430 bodů
do průměru 2,525 bodů
do průměru 2,620 bodů
do průměru 2,715 bodů
do průměru 2,810 bodů
do průměru 2,95 bodů
do průměru 3,0 a horší0 bodů

 

Hodnocení profilového předmětu:

výborně – 100 bodů
chvalitebně – 75 bodů
dobře – 50 bodů
dostatečně – 25 bodů
nedostatečně – 0 bodů

Poznámka: prospěchy do průměrného prospěchu a do profilových předmětů jsou za:

1. pololetí 2. ročníku

2. pololetí 2. ročníku

1. pololetí 3. ročníku

V případě chybějícího vysvědčení se snižuje dosažené bodové hodnocení o 50 bodů za ročník.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Z tohoto důvodu bude duplicitně hodnoceno vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku. 

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí uchazečů v souladu s právními předpisy týkajících se přijímání cizinců.

Přijatí uchazeči pro školní rok 2022/23 – získané body prvního a posledního přijatého uchazeče

Obor vzdělání, zaměření

Počet bodů prvního přijatého uchazeče

Počet bodů posledního přijatého uchazeče

64-41-L/01 Podnikání

80,5

21,4

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

  1. řádně vyplněná a do 1. března 2023 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z předchozího studia tříletého oboru vzdělání kategorie „H“
  2. doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list a závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem). Pokud není výuční list vydán v době podání přihlášky, předloží uchazeč doklady neprodleně po jeho vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy (1. září 2023)
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. jde-li o uchazeče, který ukončil střední vzdělání v zahraniční škole, předloží uchazeč osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení potvrzující získání středního vzdělání s výučním listem.
  5. cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem, který se uskuteční ve dnech 13. či 14. dubna 2023. Nedostavení se na rozhovor bude považováno za nesplnění kritérií pro přijetí na obor Podnikání. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.           

 

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do podatelny SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99, nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

V Plzni dne 30. ledna 2023

Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Přeskočit na obsah