STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Kritéria přijímacího řízení – s výučním listem

Informace a kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2023/2024

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 67/2022 Sb. ve znění účinném od 30. 6. 2022 a opatřením obecné povahy ze dne 27. 10. 2022.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na pondělí 24. dubna 2023. Ve stejný den budou výsledky vyvěšeny na www. spsdplzen.cz a na úřední desce školy pod registračními čísly, která budou zákonným zástupcům budou sdělena e-mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělání

Uchazeči o studium pro školní rok 2023/2024 budou přijímáni do všech tříletých oborů vzdělání bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletém gymnáziu.

Uchazeč získá hodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů český jazyk a matematika podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu

průměr 1,0100 bodů
do průměru 1,195 bodů
do průměru 1,290 bodů
do průměru 1,385 bodů
do průměru 1,480 bodů
do průměru 1,575 bodů
do průměru 1,670 bodů
do průměru 1,765 bodů
do průměru 1,860 bodů
do průměru 1,955 bodů
do průměru 2,050 bodů
do průměru 2,145 bodů
do průměru 2,240 bodů
do průměru 2,335 bodů
do průměru 2,430 bodů
do průměru 2,525 bodů
do průměru 2,620 bodů
do průměru 2,715 bodů
do průměru 2,810 bodů
do průměru 2,95 bodů
do průměru 3,0 a horší0 bodů

 

Hodnocení předmětů českého jazyka a matematiky z vysvědčení ZŠ:

výborně – 100 bodů
chvalitebně – 75 bodů
dobře – 50 bodů
dostatečně – 25 bodů
nedostatečně – 0 bodů

Poznámka: v průměrném prospěchu i hodnocení z českého jazyka a matematiky se hodnotí průměry známek z vysvědčení za:

– 1. pololetí 8. ročníku

– 2. pololetí 8. ročníku

– 1. pololetí 9. ročníku

V případě chybějícího vysvědčení se snižuje dosažené bodové hodnocení o 50 bodů za ročník.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Z tohoto důvodu bude duplicitně hodnoceno vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku.

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí uchazečů v souladu s právními předpisy týkajících se přijímání cizinců.

Maximální počty přijatých žáků ve školním roce 2023/2024

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – bude přijato prvních 60 žáků

26-57-H/01 Autoelektrikář – bude přijato prvních 30 žáků

23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) – bude přijato prvních 30 žáků

23-61-H/01 Autolakýrník – bude přijato prvních 24 žáků

 
Přijatí uchazeči pro školní rok 2022/23 – získané body prvního a posledního přijatého uchazeče

Obor vzdělání, zaměření

Počet bodů prvního přijatého uchazeče

Počet bodů posledního přijatého uchazeče

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

93,0

15.5

26-57-H/01 Autoelektrikář   

59,6

25,3

23-55-H/02 Karosář   (autoklempíř)

96,1

-29,6

23-61-H/01 Autolakýrník     

69,4

17,4

Pozn. Pro školní rok 2023/24 byla pro přijímací řízení stanovena shodná kritéria přijímacího řízení jako pro školní rok 2022/23.

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

  1. řádně vyplněná a do 1. března 2023 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání
  5. u cizinců se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověří rozhovorem, který se uskuteční ve dnech 13. či 14. dubna 2023. Nedostavení se na rozhovor bude považováno za nesplnění kritérií pro přijetí na daný obor vzdělání.

 

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do podatelny SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99, nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres a telefonu na přihlášce, abychom mohli zajistit zaslání informací o přijímacím řízení.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

V Plzni dne 30. ledna 2023

Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Přeskočit na obsah