STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2015

ze zasedání školské rady, které se konalo dne 17. února 2015 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Ing. Antonín Diviš, Mgr. Josef Houška, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D., Mgr. Blanka Felegy, Ing.Lenka Volková, p. Vladimíra Repelová, p. Olga Kuncová, p. Nadija Džalilová, žák Daniel Kučera

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – vedoucí ekonomického oddělení

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. představení nových členů školské rady a volba předsedy
2. výroční zpráva o činnosti školy
3. plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. návrh rozpočtu
5. zpráva o hospodaření školy za rok 2014
6. školní řád
7. diskuse

Průběh zasedání:

1. Představení nových členů školské rady a volba předsedy

Úvodem byli představeni noví členové školské rady, kteří byli zvoleni ve volbách 18.11. 2014 na Karlovarské a 13.11.2014 v Křimicích. Předsedou komise byla jednohlasně zvolena Mgr. Blanka Felegy.

2. Výroční zpráva o činnosti školy

Mgr. Blanka Felegy představila výroční zprávu o činnosti školy. Zpráva byla školskou radou bez výhrad přijata.

3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Mgr. Blanka Felegy informovala o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce na rok 2014-2015 se plní a některé úkoly byly již splněny.

4. Návrh rozpočtu

Vedoucí ekonomického oddělení paní Svatava Kubová představila návrh rozpočtu na kalendářní rok 2015 a seznámila přítomné s finančními možnostmi školy.

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2014

Paní Svatava Kubová představila zprávu o hospodaření v roce 2014. Rozpočet byl sestaven tak, aby odpovídal finančním a materiálovým možnostem školy, a to hlavně s ohledem na nutné a bezodkladné opravy.

6. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné se školním řádem na škol. rok 2014/15 a jeho plněním. Proběhla diskuse a nebyly navrženy žádné změny.

7. Diskuse

Proběhla diskuse o současné situaci žáků týkající se kázně, docházky do školy a jejich přístupu ke studiu a také přístupu některých rodičů při kontrole studia. Dále byla prodiskutována výchovná opatření a postihy žáků při absenci ve škole nad 30%.

Dne 17. února 2015
Zapsal: Daniel Kučera
Schválila: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah