STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Chceš se naučit opravovat, demontovat, montovat a kontrolovat silniční motorová vozidla a jejich funkční celky? Pojď se učit na automechanika k nám!

O oboru

Tříletý obor je určen všem žákům a žákyním, kteří splnili povinnou školní docházku a mají zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem. Střední vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Výuka a praxe

Studenti se naučí samostatně opravovat, montovat, demontovat i kontrolovat silniční vozidla a jejich funkční celky. Používají a obsluhují diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí.

Absolventi dokáží aplikovat získané poznatky ve své odborné práci i v občanském životě, dovedou uživatelským způsobem pracovat s počítačem a využívat informačních zdrojů. Studium vytváří základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

Po ukončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventi orientují v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, umí samostatně zvolit a připravit nástroje, nářadí a zařízení i samostatně zvolit správný a bezpečný postup při demontáži, opravě a montáži agregátů vozidel a jejich částí.

Dále jsou absolventi schopni rozlišit běžné strojírenské materiály, znají jejich vlastnosti a použití. O provedené opravě vozidla a jeho seřízení jsou schopni vést požadovanou dokumentaci, vypracovat předepsaný záznam, vést základní evidenci o vykonané práci. Orientují se v základních vztazích k životnímu prostředí i zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy a dodržují zásady a předpisy bezpečnosti a hygieny práce.

V rámci studia dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Během studia mají žáci na výběr studium anglického nebo německého jazyka. Kompletní výuka všech učebních oborů probíhá v areálu školy v Plzni – Křimicích.

Něco navíc

Součástí vzdělávání v oboru je získání řidičského oprávnění skupin B a C. Zájemci mohou získat i profesní průkaz.

Uplatnění

O žáky vyučené v oboru automechanik je velká poptávka z řad firem. Po získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce lze také pokračovat v nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitou.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají, studenti jsou přijímáni na základě výsledků na základní škole a zájmu o obor.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah