STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provozní řád

Provozní řád školní jídelny – Karlovarská tř. 99

 1. Školní stravování se řídí Vyhl. MŠMT č. 137/2004, 107/2005 a závodní stravování Vyhl. č. 84/2005.
 2. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci školy a zaměstnanci školy, žáci a zaměstnanci VOŠ zdravotní školy, důchodci SPŠD a podle volné kapacity cizí strávníci. Závodní stravování zaměstnanců podle par. 2 Vyhl. 84/2005 je ve vlastním zařízení a je provozováno v rámci hlavní činnosti. Zaměstnanci SPŠD hradí pouze náklady na potraviny, snížené o příspěvek FKSP. Ostatní zaměstnanci z jiných zařízení jsou považováni za cizí strávníky, je jim účtována plná cena oběda dle kalkulace.
 3. Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje, zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hod. pracovní směny, aby měl nárok na oběd za sníženou cenu. Není-li zaměstnanec přítomen v práci, nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu, totéž byl-li vyslán na služební cestu. Uplatňuje-li v cestovním příkazu stravné, nemá nárok na odebrání oběda za zvýhodněnou cenu. Musí mít oběd odhlášen.
 4. Do jídelny mají dovolen přístup pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny.
 5. Provoz školní jídelny Karlovarská
  Pondělí až čtvrtek od 6.00 hod. do 15.30 hod. a 18.00 do 19.00, v pátek od 6.00 hod. do 13.30 hod.
  Výdej snídaní: od 6.00 hod. do 7,30 hod.
  Výdej obědů zaměstnanci: Po – Čt od 11.00 hod. do 13.00 hod. a od 14.15 hod. do 15.15 hod.
  Výdej obědů pro žáky: Po – Čt od 11.30 hod. do 13.00 hod. a od 14.15 hod. do 15.15 hod.
  Výdej obědů zaměstnanci: Pátek od 11.00 hod. do 12.45 hod.
  Výdej obědů pro žáky: Pátek od 11.30 hod. do 12.45 hod.
  Výdej večeří: od 18.00 hod. do 19.00 hod.
  Prodej obědů nevyzvednutých: Po- Čt od 15.15 hod. do 15.30 hod.
  Prodej obědů nevyzvednutých: Pátek od 12.45 hod. do 13.00 hod.
  Přihlašování a odhlašování stravného a možnost objednání stravy na další varný den je nejpozději do 9.00 hod. V období prázdnin a pracovního volna je ŠJ v provozu podle potřeb školských zařízení, přerušení provozu schvaluje vedení školy.
 6. Po dobu výdeje obědů je ve školní jídelně ustanoven pedagogický dozor. Porušení zásad slušného chování řeší s třídním učitelem, popřípadě s vychovatelem u ubytovaného žáka. Dozor zajišťuje kázeň v jídelně, kontroluje nošení táců, chování strávníků, kontroluje, aby nebylo jídlo vynášeno z prostor jídelny. Poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.
 7. Obědy do nosičů se vydávají pro nemocné žáky a zaměstnance pouze první den nemoci, další nutno odhlásit – dle Vyhl. 107/2005 Sb. a 84/2005 Sb.
  V případech, kdy zůstanou neodebrané obědy, jsou kuchařky povinny tyto porce nabídnout pracovníkům školy ještě před odevzdáním k likvidaci. Zaměstnanci školy mohou tyto porce (i neúplné, např. pouze“přílohy“ apod.) odkoupit po ukončení výdeje stravy ve stanovenou dobu a za stanovenou cenu. Cena, pokrývající věcné náklady na jednu porci zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, byla stanovena vedením školy a schválena vedoucím ŠJ a ředitelem školy.
  Poukázku na tento odběr v hodnotě 25.- Kč, je možno si dopředu zakoupit ve stravenkové pokladně příslušné školní jídelny v řádné provozní době.
  Poukázka je nepřenosná, odběr může využít pouze zaměstnanec a to v pracovních dnech ve ŠJ Karlovarská: pondělí – čtvrtek v době od 15,15 hod. do 15,30 hod. a pátek od 12,45 hod. do 13.00 hod.
 8. Platí se bezhotovostním způsobem, ve výjimečných případech lze zaplatit hotově v otevírací době stravenkové pokladny. Pokud strávník ruší platby za stravu formou z účtu je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit ve stravenkové pokladně.
 9. Na odhlašování obědů si musí každý strávník dbát sám. Peníze za odhlášky zůstávají na kontě strávníka. Žáci ani studenti si nemohou sami vybírat stav konta. Toto je možné pouze po ukončení povinné školní docházky nebo studia. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Přeplatky budou se strávníky zúčtovány po ukončení školního roku nejpozději do 30.06. a 31.12. školního roku.
 10. V jídelně dbá strávník pravidel slušného chování. Strávníci jsou povinni dodržovat jídelnou stanovené doby výdeje stravy.
 11. Každý strávník stravu vyzvedává u výdeje přiložením plzeňské karty na snímač.
 12. Bez karty strávníka (zapomenutí) bude oběd vydán na základě identifikace strávníka a ověření zaplacení stravného, toto bude provedeno pokladní jídelny, která vydá náhradní stravenku za úplatu 5.- Kč.
 13. Polední přestávku na oběd má každá třída podle rozvrhu, přestávka je hodinová.
 14. Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s šéfkuchařem vždy na týden dopředu. Na výběr jsou kromě pátku tři hlavní jídla. Při sestavování je dbáno na dodržování zásad správné výživy pro jednotlivé věkové kategorie. Jídelníček je kontrolován OHS Plzeň. Je vyvěšen v jídelně a vestibulu školy. Připomínky a náměty sdělují strávníci vedoucímu jídelny nebo písemně na vedení školy.
 15. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice externí úklidové firmy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid jídelny po skončení provozní doby zajišťují též pracovnice externí úklidové firmy.

Provozní řád školní jídelny – Křimice

 1. Školní stravování se řídí Vyhl. MŠMT č. 137/2004, 107/2005 a závodní stravování Vyhl. č. 84/2005.
 2. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci školy a zaměstnanci školy, žáci a zaměstnanci ZŠ, důchodci SPŠD a podle volné kapacity cizí strávníci. Závodní stravování zaměstnanců podle par. 2 Vyhl. 84/2005 je ve vlastním zařízení a je provozováno v rámci hlavní činnosti. Zaměstnanci SPŠD hradí pouze náklady na potraviny, snížené o příspěvek FKSP. Ostatní zaměstnanci z jiných zařízení jsou považováni za cizí strávníky, je jim účtována plná cena oběda dle kalkulace.
 3. Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje, zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hod. pracovní směny, aby měl nárok na oběd za sníženou cenu. Není-li zaměstnanec přítomen v práci, nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu, totéž byl-li vyslán na služební cestu. Uplatňuje-li v cestovním příkazu stravné, nemá nárok na odebrání oběda za zvýhodněnou cenu. Musí mít oběd odhlášen.
 4. Do jídelny mají dovolen přístup pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny.
 5. Provoz školní jídelny Křimice
  Pondělí až ve čtvrtek od 5,30 hod. do 14.30 hod. , 18.00 do 19.00, v pátek od 5,30 hod. do 13.30 hod.
  Výdej snídaní: od 5.30 hod. do 7,30 hod.
  Výdej obědů dílny: Po – Pá od 10.45 hod. do 11.45 hod.
  Výdej obědů ZŠ: Po – Pá od 11.45 hod. do 12.15 hod.
  Výdej obědů Studenti: Po – Čt od 12.15 hod. do 14.30 hod.
  Výdej obědů Studenti: Pátek od 12.15 hod. do 13.30 hod.
  Výdej obědů Zaměstnanci: Po – Čt od 10.45 hod. do 14.30 hod.
  Výdej obědů Zaměstnanci: Pátek od 10.45 hod. do 13.30 hod.
  Výdej večeří: od 18.00 hod. do 19.00 hod.
  Prodej obědů nevyzvednutých: Po- Čt od 14.30 hod. do 14.45 hod.
  Prodej obědů nevyzvednutých: Pátek od 13.30 hod. do 13.45 hod.
  Přihlašování a odhlašování stravného a možnost objednání stravy na další varný den je nejpozději do 12.00 hod. V období prázdnin a pracovního volna je ŠJ v provozu podle potřeb školských zařízení, přerušení provozu schvaluje vedení školy.
 6. Po dobu výdeje obědů je ve školní jídelně ustanoven pedagogický dozor. Porušení zásad slušného chování řeší s třídním učitelem, popřípadě s vychovatelem u ubytovaného žáka. Dozor zajišťuje kázeň v jídelně, kontroluje nošení táců, chování strávníků, kontroluje, aby nebylo jídlo vynášeno z prostor jídelny. Poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.
 7. Obědy do nosičů se vydávají pro nemocné žáky a zaměstnance pouze první den nemoci, další nutno odhlásit – dle Vyhl. 107/2005 Sb. a 84/2005 Sb.
  V případech, kdy zůstanou neodebrané obědy, jsou kuchařky povinny tyto porce nabídnout pracovníkům školy ještě před odevzdáním k likvidaci. Zaměstnanci školy mohou tyto porce (i neúplné, např. pouze“přílohy“ apod.) odkoupit po ukončení výdeje stravy ve stanovenou dobu a za stanovenou cenu. Cena, pokrývající věcné náklady na jednu porci zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, byla stanovena vedením školy a schválena vedoucím ŠJ a ředitelem školy.
  Poukázku na tento odběr v hodnotě 25.- Kč, je možno si dopředu zakoupit ve stravenkové pokladně příslušné školní jídelny v řádné provozní době.
  Informace o množství zbytkové stravy na příslušný den bude vyvěšena u výdejního okna před zahájením výdeje.
  Poukázka je nepřenosná, odběr může využít pouze zaměstnanec a to v pracovních dnech ve ŠJ Křimice: pondělí – čtvrtek v době od 14,30 hod. do 14,45 hodin a pátek od 13.30 do 13.45 hod.
 8. Platí se bezhotovostním způsobem, ve výjimečných případech lze zaplatit hotově v otevírací době stravenkové pokladny. Pokud strávník ruší platby za stravu formou z účtu je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit ve stravenkové pokladně.
 9. Peníze za odhlášky zůstávají na kontě strávníka. Žáci ani studenti si nemohou sami vybírat stav konta. Toto je možné pouze po ukončení povinné školní docházky nebo studia. Odhlášená strava se odečítá při prodeji stravy na měsíc následující. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Přeplatky budou se strávníky zúčtovány po ukončení školního roku nejpozději do 30.06.
 10. V jídelně dbá strávník pravidel slušného chování. Strávníci jsou povinni dodržovat jídelnou stanovené doby výdeje stravy.
 11. Každý strávník je povinen zakoupit si identifikační stravovací kartu.
 12. Bez karty strávníka (zapomenutí) bude oběd vydán na základě identifikace strávníka a ověření zaplacení stravného, toto bude provedeno pokladní jídelny, která vydá náhradní stravenku za úplatu 5.- Kč.
 13. Polední přestávku na oběd má každá třída podle rozvrhu, přestávka je hodinová.
 14. Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s šéfkuchařem vždy na týden dopředu. Na výběr jsou kromě pátku dvě hlavní jídla. Při sestavování je dbáno na dodržování zásad správné výživy pro jednotlivé věkové kategorie. Jídelníček je kontrolován OHS Plzeň. Je vyvěšen v jídelně a vestibulu školy. Připomínky a náměty sdělují strávníci vedoucímu jídelny nebo písemně na vedení školy.
 15. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid jídelny po skončení provozní doby zajišťují též pracovnice školy.

V Plzni dne 1.9.2016
Za ŠJ: Miloslav Martínek, vedoucí ŠJ
Schválil: Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy

Přeskočit na obsah