STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pomáhá při řešení výukových, výchovných a vztahových potíží. Chceme přispět ke kvalitní spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci. Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole – výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, vedením školy, pedagogickým sborem, žáky a zákonnými zástupci. Jejich činnost se vzájemně prolíná. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost.

Výchovná poradkyně, pracoviště Křimice

Mgr. Blanka Havlíčková

Kabinet č. 71, tel. 377 822 310, kl. 117, havlickova@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny: středa a čtvrtek 14:30 – 15:30

 

Výchovná poradkyně, pracoviště Karlovarská 99

Mgr. Hana Žižková

Kabinet AK03, tel. 371 657 103, zizkova@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny: středa 14:30 – 15:15

 

Školní metodik prevence, pracoviště Křimice

Mgr. Blanka Havlíčková

kabinet č. 71, tel. 377 822 310, kl. 117, havlickova@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny: středa a čtvrtek 14:30 – 15:30

 
Školní metodik prevence, pracoviště Karlovarská 99

Ing. Anna Hýbnerová

Kabinet AK32, tel. 371 657 132, hybnerova@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30 – 15:15 

 
Kariérový poradce, pracoviště Křimice

Mgr. Božena Vaněčková

Kabinet č. 14, tel. 377 822 310, kl. 121, vaneckova@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny:  pondělí 14:30 – 15:15

 
Kariérový poradce, pracoviště Karlovarská 99
Mgr. Jan Roubíček
 
Kabinet AK06, tel. 371 657 106, roubicek@spsdplzen.cz
 
Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:00
 
 
Sociální pedagog

Mgr. David Simota, DiS.

Kabinet č. 14,  tel. 377 822 310, kl. 121, simota@spsdplzen.cz

Konzultační hodiny: pátek 7:00 – 8:00

Výchovná poradkyně

Cíl služby:
 • metodická, konzultační a poradenská činnost
 • integrace žáků
 • poskytování možnosti žákům řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • příprava podmínek integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování metodické podpory učitelům
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce

Školní metodik prevence

Cíl služby:
 • metodická, konzultační a poradenská činnost
 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu aj.
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

Karierový poradce

Karierový poradce se při své činnosti zaměřuje:
 • na individuální i skupinová setkávání s žáky pro identifikaci jejich zájmů, individuálního talentu, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace
 • na realizaci soutěží, exkurzí, seminářů a workshopů pro žáky a pedagogy
 • na přípravu žáků pro vstup na trh práce včetně tvorby jejich portfolií
 • na poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
 • na doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných informačních subjektů
 • na spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi (ZŠ, SŠ, ÚP ČR, firmy a poradenská pedagogická pracoviště

Sociální pedagog

Sociální pedagog se při své činnosti zaměřuje:
 • na včasné odhalování ohrožených žáků zejména v oblasti šikany, týrání, zanedbání péče, sociálně patologických jevů, různých typů kriminality apod.
 • na řešení osobních problémů žáků prostřednictvím poradenské činnosti
 • na pomoc při motivaci a rozvoji znevýhodněných nebo studijním neúspěchem ohrožených žáků, a to v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní
 • na působení jako spojovací mediační článek mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, např. obcemi, orgány činnými v trestním řízení, poradenskými středisky, zdravotnickými zařízeními a neziskovým sektorem
 • na konzultace s pedagogickými pracovníky školy při řešení problémů s žáky ve výchovně-vzdělávacím procesu
 • na aktivní účast při správních řízeních s žáky školy, v nichž jsou realizována výchovná opatření
Přeskočit na obsah