STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Časté dotazy k přijímacímu řízení

Odpověď:

Nemáme stanoven žádný průměr, který by vylučoval přijetí na naši školu. Na průměru závisí umístění vpořadí přijímaných žáků, ale neznamená to, že když není uchazeč přijat, že je cesta ke studiu ztracená. Pokud se odvoláte, je velká pravděpodobnost, že budete přijati, protože před vámi určitě byl někdo, kdo dal nakonec přednost jiné škole. Navíc kontaktujeme uchazeče i vpřípadě, že je volné místo na jiném zaměření či oboru,a nabízíme možnost přijetí tam

Odpověď:

Ano,jen na maturitní obory. Stejně jako vminulých letech patří výsledek přijímací zkoušky mezi kritéria přijímacího řízení, váha tohoto kritéria je 60%, výsledky vzdělávání zvysvědčení ze základní školy nebo víceletéhogymnáziamají váhu 40%

Odpověď:

Ano, podle nové vyhlášky je nutné uvést k volbě oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik také obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, aby mohl žák konat ve 3. ročníku závěrečné zkoušky a ve 4. ročníku maturitní zkoušku. Vzor tohoto zápisu si můžete stáhnout a prohlédnout ZDE.

Odpověď: 

Ano, podle platné vyhlášky se budou konat přijímací zkoušky.

Odpověď: 

Počty přijímaných žáků naleznete na našich webových stránkách v sekci Přijímací řízení – Informace o přijímacím řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2022/2023.

Odpověď: 

Kritéria přijímacího řízení budou uvedena na našich webových stránkách v sekci Přijímací řízení – Informace o přijímacím řízení Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2022/2023. Ke studiu všech našich oborů vzdělání (mimo nástavbového oboru Podnikání) je nutné potvrzení lékaře.

Odpověď: 

Zaměření je nutné uvádět u oborů vzdělání Provoz a ekonomika dopravy a Mechanizace a služby. Pořadí přijímaných uchazečů je sestaveno odděleně pro všechna zaměření. Je možné však uvést do závorky náhradní zaměření. Obě přihlášky je také možno podat na stejný obor vzdělání, ale různá zaměření. Pokud by preferované zaměření nevyšlo, ale bylo místo na jiném zaměření, budeme Vás telefonicky kontaktovat.

Odpověď: 

Jednotlivá zaměření se liší od druhého ročníku ve skladbě odborných předmětů, které jsou zaměřené na výuku konkrétní oblasti dopravy. U zaměření Manažer dopravy je potom posílena výuka ekonomických předmětů. Všeobecné předměty jsou ve všech zaměřeních totožné a mají stejnou hodinovou dotaci.

Odpověď: 

Nelze jednoznačně říci. Každým rokem se trochu mění počet přihlášek na jednotlivé obory vzdělání a jednotlivá zaměření. U oborů vzdělání a zaměření zakončených maturitní zkouškou je zpravidla největší zájem o Komplexní logistiku, velký počet přihlášených má i obor vzdělání Autotronik, v minulém roce jsme poprvé nabízeli zaměření Bezpilotní systémy, o který byl také poměrně velký zájem. Z oborů vzdělání zakončených výučním listem je pravidelně velký zájem o Mechanika opraváře motorových vozidel.

Odpověď: 

Ano, přípravné kurzy organizujeme. O kurzy je každý rok velký zájem. Naši vyučující v kurzech jsou zkušení pedagogové a určitě zájemce skvěle připraví. Kurzy začínají každý rok v druhé polovině ledna.

Odpověď: 

Výuka teoretických předmětů začíná zpravidla v 8:00 hodin, ale někdy je na rozvrhu i tzv. „nultá hodina“, která začíná v 7:10 hodin. Obvykle vyučování končí 14:25 hodin nebo 15:15 hodin, ale ve výjimečných případech je v rozvrhu i hodina, která končí v 16:05 hodin. Samozřejmě jsou dny, kdy je vyučování zase kratší. V pátek končí teoretická výuka nejpozději v 13:35 hodin (neplatí vždy pro odborný výcvik).

Odpověď: 

V případě vrcholového sportovce je to možné. Je však nutné zdůraznit, že osobní přítomnost na hodinách je nenahraditelná, a proto by měl být individuální plán chápán spíše jako podpůrné opatření pro případy, kdy se žák účastní tréninku a zápasů, a jinak raději chodit do školy.

Odpověď: 

Škola má vlastní ubytovací zařízení (DM Karlovarská, DM Křimice, DM Skrétova ul.), je tedy možné ihned po přijetí spolu se zápisovým lístkem podat i přihlášku k ubytování na domově mládeže.

Odpověď:

Ano, vlastní jídelna je součástí obou areálů školy, tedy na Karlovarské i v Křimicích. Oběd je možné zvolit ze tří (v Křimicích ze dvou) nabízených jídel. Pro ubytované je zajištěno celodenní stravování, tedy snídaně, oběd a večeře. Objednání a rušení jídel se provádí elektronicky.

Odpověď: 

U oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Provoz a ekonomika dopravy, Mechanizace a služby a Dopravní prostředky je vždy vyučovaným jazykem angličtina. U oboru Provoz a ekonomika dopravy je v učebním plánu dle platných Rámcově vzdělávacích programů zařazen kromě hlavního cizího jazyka i další cizí jazyk, kde budeme letos poprvé nabízet možnost pro všechny budoucí žáky 1. ročníků, aby si vybrali mezi německým, ruským a francouzským jazykem. U oboru vzdělání Autotronik se v 1. a 2. ročníku vyučují anglický a německý jazyk (i pro začátečníky). Do 3. ročníku si žáci zvolí jeden jazyk, ve kterém pokračují a ze kterého většinou maturují. U oborů vzdělání s výučním listem je možné volit mezi anglickým a německým jazykem.

Odpověď: 

Odborná praxe závisí na oboru vzdělání. Organizace odborné praxe u oborů vzdělání zakončených výučním listem je klasicky střídána s teoretickou výukou ve čtrnáctidenním cyklu. Odborný výcvik probíhá v dobře vybavených dílnách, které jsou součástí křimického areálu nebo u smluvních autoservisů. U oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou v organizaci odborné praxe značné rozdíly. Dá se říci, že u všech oborů probíhá během studia souvislá praxe ve firmách.

Odpověď: 

Ano, mnoho absolventů pokračuje ve studiu na různých vysokých školách. O jejich úspěšnosti většinou nemáme oficiální informaci, ale víme, že řada z nich VŠ úspěšně dokončila.

Odpověď: 

Vzhledem k pestré nabídce oborů a zaměření je uplatnění našich absolventů velmi široké, poptávka z firem po absolventech všech našich oborů je dlouhodobě veliká.

Odpověď: 

Ano, nabízíme dvouletý denní nástavbový obor vzdělání Podnikání.

Odpověď: 

Ano, máte. Ředitelka školy může uchazeče přijmout do vyššího ročníku vzdělávání střední školy, a to  oborů vzdělání s výučním listem Autolakýrník, Karosář (autoklempíř), Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), Čalouník a Autoelektrikář.

Odpověď: 

Ne, naše škola poskytuje vzdělání pouze v denní formě studia.

Odpověď: 

Ano, na naší škole studují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože s nimi učitelé pracují na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), nemají zpravidla se studiem problém. Na základě doporučení PPP lze požádat i o úpravu jednotné přijímací zkoušky. Zpravidla jde o prodloužení časového limitu na vypracování testů.

Odpověď: 

Na získání oprávnění B + C zdarma mají nárok obory vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Autotronik a Dopravní prostředky, na získání oprávnění B zdarma mají nárok obory vzdělání Karosář, Autolakýrník a Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava a Manažer dopravy, na získání oprávnění B a C + T zdarma má nárok obor vzdělání Mechanizace a služby v zaměření Požární prevence.

Odpověď: 

Všechny obory vzdělání mohou studovat i dívky. Obory vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, Mechanizace a služby dívky studují zcela běžně, v některých třídách je jich i více než 50 %, v ostatních oborech vzdělání dívek příliš není, ale téměř v každém roce se objeví nějaká dívčí přihláška na obor vzdělání Dopravní prostředky nebo Autotronik, popřípadě na některý z ostatních oborů vzdělání zakončených výučním listem.

Odpověď:  

Každý vyučující má vypsané konzultační hodiny, které žáci mohou využít, pokud mají problém s konkrétní učební látkou. Primárně však škola takové doučování nezajišťuje. Žáci se ale mohou obrátit na výchovné poradkyně, které mu doporučí vhodný postup.

Odpověď:  

Ano, v oboru vzdělání 23-55-H/02 Karosář.

Odpověď:  

U oborů vzdělání 39-41-L/01 Autotronik a 26-57-H/01 Autoelektrikář.

Odpověď:

Ano, pro výuku elektromobility máme speciálně vybavenou dílnu. Její součástí je rovněž elektromobil Kia Soul EV. V těchto dnech jednáme s firmou Škoda Auto, a. s. o dodání dalšího výukového elektromobilu Škoda Enyaq iV.

Odpověď:  

Tento obor vzdělání již nenabízíme.

Odpověď:  

Osobní: 1x Škoda Felicia 1300, 2x Škoda Fabia II, 2x Škoda Fabia III, 1x Kia Rio

Nákladní: 1x Iveco, 1x DAF LF 55.

Odpověď:  

Zkouška je jedna, skládá se ze tří částí, vše absolvujete během jednoho dne:

  1. Test z pravidel silničního provozu – minimálně 43 bodů, maximálně 50 bodů
  2. Jízda pro každou skupinu, tedy s osobním i nákladním automobilem 
  3. Při skupině C složíte zkoušku z konstrukce motorových vozidel

(vylosujete si 3 otázky ze 45 možných).

Odpověď: 

O úspěších našich žáků nejlépe vypovídají výsledky, které najdete na:

Stránkách školy

https://www.spsdplzen.cz/o-skole/skolni-akce/souteze/

Facebooku školy

https://www.facebook.com/dopskopl

Instagramu školy

https://www.instagram.com/spsd_plzen/

Přeskočit na obsah