STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Devítičlenná školská rada byla zřízena podle §167 odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Volby do školské rady se konaly 22. listopadu 2005 od 11:00 do 17:00 hodin v salonku SPŠ dopravní na Karlovarské 99, a 24. listopadu 2005 od 11:00 do 17:00 hodin v klubovně v Plzni – Křimicích, Průkopníků 290.
Po skončení prvního volebního období se další volby do školské rady konaly dne 18. listopadu 2008. Nově zvolená školská rada se sešla dne 24. března 2009.
Volby do třetího období se konaly ve dnech 29.11.2011 na Karlovarské a 24.11.2011 v Křimicích.
Volby do čtvrtého období se konaly ve dnech 18.11. 2014 na Karlovarské a 13.11.2014 v Křimicích.
Volby do pátého období se konaly ve dnech 14. 11. 2017 na Karlovarské a 9. 11. 2017 v Křimicích.

Volby do šestého období se konaly 10. června 2021.

 

Členové školské rady od roku 2021

1. Zástupci zřizovatele

 • Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
 • Ing. Vladimír Tichý
 • pan Jan Šmucler

2. Za zaměstnance školy:

 • Ing. Dita Žihlová – předsedkyně školské rady
 • pan Tomáš Jouja
 • paní Jana Uhlířová

3. Za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

 • paní Eva Racková
 • paní Irena Tenorová
 • Eliška Kolářová
Přeskočit na obsah