STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provoz a ekonomika dopravy – Drážní a městská doprava

Chceš se uplatnit v dopravních a přepravních službách a získat znalosti z dopravy městské i drážní, navíc s přesahem do ekonomiky a výuky cizích jazyků? Pojď studovat k nám!

O oboru

Čtyřletý vzdělávací obor je zakončený maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je určen všem chlapcům a dívkám, kteří mají zájem o dané zaměření.

Výuka a praxe

Studium kombinuje všeobecnou vzdělávací složku (základní všeobecné vzdělávání, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složku výuky (odborné výběrové předměty jako je Doprava, Přeprava, Počítačové odborné aplikace), aby bylo dosaženo úplného středního odborného vzdělání. 

Studenti získávají zkušenosti i v rámci praktické výuky, která probíhá ve 4. ročníku přímo ve zvolených firmách nebo ve škole v rámci předmětu Praxe nebo Fiktivní firma. To přispívá k uplatnění žáků v přepravních a dopravních službách.

Žáci se během studia seznámí s infrastrukturou a technickou základnou všech druhů doprav (silniční, železniční, vodní, letecké i kombinované). V dalších ročnících je obor zaměřen na kolejovou železniční dopravu a městskou hromadnou dopravu. Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení znal mezinárodní úmluvy, předpisová ustanovení pro organizaci MHD, dokázal používat tarify v osobní a nákladní železniční dopravě a měl základní dopravní vědomosti. 

Součástí studia je i využití výpočetní techniky se zaměřením na daný obor. Ve výuce odborných předmětů propojujeme praktickou a teoretickou výuku. Žáci navštěvují exkurze, besedy a výstavy ve vybraných železničních stanicích nebo na jiných technických pracovištích, kde prohlubují a doplňují probrané učivo.

Něco navíc

Při studiu klademe důraz také na výuku cizích jazyků a ekonomiky. Žáci se účastní Středoškolské odborné činnosti nebo četných soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň nebo ČSAD Plzeň, a. s. Naše škola dále spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou službou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Uplatnění

Absolventi oboru najdou uplatnění v široké oblasti dopravy. U dopravních a zasilatelských firem při přemisťování osob, zboží a materiálu i v soukromém sektoru podnikání. Absolvování oboru je vyžadováno při zakládání vlastních autoškol a školicích zařízení.

Studenti mohou po složení maturitní zkoušky pokračovat na všech typech vysokých škol a pomaturitního studia.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zájem o obor drážní a městské dopravy.

Kontaktní osoba

Ing. Helena Šleglová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

sleglova@dopskopl.cz, 371 657 211

 

Přeskočit na obsah