STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Kritéria přijímacího řízení – s maturitou

Informace a kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 67/2022 Sb. ve znění účinném od 30. 6. 2022 a opatřením obecné povahy ze dne 27. 10. 2022.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na středu 3. května 2023. Výsledky budou zveřejněny na www.spsdplzen.cz a na úřední desce školy nejpozději 2. května 2023 pod registračními čísly, která budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Uchazeči o studium pro školní rok 2023/2024 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia, na kterém nesmí vykázat nedostatečný prospěch.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:

1. termín: 13. dubna 2023, náhradní termín: 10. května 2023

2. termín: 14. dubna 2023, náhradní termín: 11. května 2023

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT. 

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději 14 dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení

Hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a ze dvou profilových předmětů, kterými jsou český jazyk a matematika. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu

průměr 1,0100 bodů
do průměru 1,195 bodů
do průměru 1,290 bodů
do průměru 1,385 bodů
do průměru 1,480 bodů
do průměru 1,575 bodů
do průměru 1,670 bodů
do průměru 1,765 bodů
do průměru 1,860 bodů
do průměru 1,955 bodů
do průměru 2,050 bodů
do průměru 2,145 bodů
do průměru 2,240 bodů
do průměru 2,335 bodů
do průměru 2,430 bodů
do průměru 2,525 bodů
do průměru 2,620 bodů
do průměru 2,715 bodů
do průměru 2,810 bodů
do průměru 2,95 bodů
do průměru 3,0 a horší0 bodů

 

Hodnocení profilového předmětu:

výborně: 100 bodů

chvalitebně: 75 bodů

dobře: 50 bodů

dostatečně: 25 bodů

Poznámka:

prospěchy do průměrného prospěchu a do profilových předmětů jsou za:

– 1. pololetí 8. ročníku

– 2. pololetí 8. ročníku

– 1. pololetí 9. ročníku

V případě chybějícího vysvědčení se snižuje dosažené bodové hodnocení o 50 bodů za ročník.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Z tohoto důvodu bude duplicitně hodnoceno vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku.

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí uchazečů v souladu s právními předpisy týkajících se přijímání cizinců.

Počty přijatých žáků do oborů vzdělání

39-41-L/01 Autotronik – bude přijato prvních 60 žáků

23-45-M/01 Dopravní prostředky – bude přijato prvních 30 žáků

– diagnostika a servis silničních vozidel

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

– vnitrostátní a mezinárodní autodoprava – bude přijato prvních 30 žáků

– drážní a městská doprava – bude přijato prvních 15 žáků

– bezpilotní systémy – bude přijato prvních 15 žáků

– komplexní logistika – bude přijato prvních 30 žáků

– manažer dopravy – bude přijato prvních 30 žáků

41-45-M/01 Mechanizace a služby *

– požární prevence – bude přijato prvních 60 žáků

* V případě, že bude MŠMT ČR povolen obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana, bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu vydáváno na tento obor místo oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby se zaměřením Požární prevence. Přijato bude prvních 60 žáků.

Přijatí uchazeči pro školní rok 2022/23 – získané body prvního a posledního přijatého uchazeče

Obor vzdělání, zaměření

Počet bodů prvního přijatého uchazeče

Počet bodů posledního přijatého uchazeče

23-45-M/01 Dopravní prostředky

 

 

Diagnostika a servis silničních vozidel

75,8

25,7

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 

 

Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

71,2

25,0

Drážní a městská doprava

91,6

26,1

Bezpilotní systémy

80,8

15,2

Komplexní logistika

80,7

24,7

Manažer dopravy

78,1

33,0

41-45-M/01 Mechanizace a služby

 

 

Požární prevence

85,0

19,7

39-41-L/01 Autotronik

78,0

23,0

Pozn. Pro školní rok 2023/24 byla pro přijímací řízení stanovena shodná kritéria přijímacího řízení jako pro školní rok 2022/23

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2023 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky

2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou

3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení potvrzující získání základního vzdělání (dokumenty v cizím jazyce musí být přeloženy do českého jazyka a řádně ověřeny),

5. cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem, který se uskuteční ve dnech 13. – 14. 4. 2023. Nedostavení se na rozhovor bude považováno za nesplnění kritérií pro přijetí na daný obor vzdělání. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do podatelny SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99, nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

V Plzni dne 30. ledna 2023
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Přeskočit na obsah