STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2016

ze zasedání školské rady, které se konalo dne 16. února 2016 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D., Mgr. Blanka Felegy, p. Vladimíra Repelová, p. Olga Kuncová, žák Daniel Kučera

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – vedoucí ekonomického oddělení

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. školní řád
2. výroční zpráva o činnosti školy
3. plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. návrh rozpočtu
5. zpráva o hospodaření školy za rok 2015
6. diskuse

Průběh zasedání:

1. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné se školním řádem na škol. rok 2015/16 a jeho plněním. Proběhla diskuse a nebyly navrženy žádné změny.

2. Výroční zpráva o činnosti školy

Mgr. Blanka Felegy představila výroční zprávu o činnosti školy. Zpráva byla školskou radou bez výhrad přijata.

3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Mgr. Blanka Felegy informovala o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce na rok 2015-2016 se plní a některé úkoly byly již splněny.

4. Návrh rozpočtu

Vedoucí ekonomického oddělení paní Svatava Kubová představila návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016 a seznámila přítomné s finančními možnostmi školy.

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2015

Paní Svatava Kubová představila zprávu o hospodaření v roce 2015. Rozpočet byl sestaven tak, aby odpovídal finančním a materiálovým možnostem školy, a to hlavně s ohledem na nutné a bezodkladné opravy. Za finanční prostředky získané vedlejší hospodářskou činností byl také zakoupen nákladní automobil pro potřeby autoškoly.

6. Diskuse

Proběhla diskuse o současné situaci žáků týkající se kázně, docházky do školy a jejich přístupu ke studiu. Vychovatelka DM paní Repelová hovořila o naléhavosti zakoupení nových matrací, polštářů a přikrývek na DM z důvodu opotřebení. Na tuto záležitost vstřícně reagovala zástupkyně školy ing. Nováková a byla také projednána s ředitelem školy ing. Svobodou, který přislíbil řešení této situace. Bylo doporučeno vložit žádost do požadavkového systému školy.

Plzeň 16. února 2016
Zapsal: Daniel Kučera
Schválila: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah