STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2017

ze zasedání školské rady, které se konalo dne 21. února 2017 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, Mgr. Blanka Felegy, ing. Lenka Volková, p. Vladimíra Repelová, p. Olga Kuncová, paní Naďa Džalilová, žák Daniel Kučera

Nepřítomni:

Ing. Antonín Diviš, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D. – omluveni

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – vedoucí ekonomického oddělení

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předseda školské rady

Program jednání:

1. Školní řád
2. Zpráva o činnosti organizace
3. Plnění úkolů Koncepce na školní rok 2016/17
4. Návrh rozpočtu
5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2016
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné se školním řádem na škol. rok 2016/17 a jeho plněním. Předpokládá se malá úprava v bodě B: Provoz a vnitřní režim školy z důvodu změny přístupu do budovy. Všichni žáci a zaměstnanci školy používají od ledna 2017 na vstup a výstup z budovy Plzeňskou kartu, na které je nahrán tento program. Vchody byly opatřeny kamerovým systémem. Po zkušebním provozu, osvědčí – li se tento způsob, bude tento bod zanesen do školního řádu. Plzeňská karta slouží současně jako stravenka na odběr stravy ve školní jídelně a potvrzení o studiu. Proběhla diskuse a nebyly navrženy žádné změny.

2. Zpráva o činnosti školy

Mgr. Blanka Felegy představila zprávu o činnosti školy. Zpráva byla školskou radou bez výhrad přijata.

3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Mgr. Blanka Felegy informovala o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce na rok 2016-2017 se průběžně plní a některé úkoly byly již splněny.

4.Návrh rozpočtu

Vedoucí ekonomického oddělení paní Svatava Kubová představila návrh rozpočtu na kalendářní rok 2017 a seznámila přítomné s finančními možnostmi školy.

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2016

Paní Svatava Kubová představila zprávu o hospodaření v roce 2016. Rozpočet byl sestaven tak, aby odpovídal finančním a materiálovým možnostem školy, a to hlavně s ohledem na nutné a bezodkladné opravy. Za finanční prostředky získané vedlejší hospodářskou činností bylo nakoupeno vybavení do DM v Křimicích, vybavení školních kuchyní na Karlovarské a v Křimicích.

6. Diskuse

Na minulém zasedání školské rady vznesla vychovatelka DM paní Repelová požadavek na zakoupení žaluzií do oken na DM. Po projednání s vedením školy a zadáním požadavku do elektronického požadavkového systému byly žaluzie objednány a v současné době jsou již nainstalovány.
Předsedkyně školské rady Mgr. Felegy informovala přítomné o možnosti používat místo Plzeňské karty pouze čip. Tato možnost platí pouze pro zaměstnance a nikoli pro žáky, neboť čip není opatřen fotografií.
Dalším bodem diskuse byla Mgr. Blankou Felegy vyzdvihnuta práce kuchařek školní jídelny na Karlovarské 99. Předsedkyně rady kladně hodnotila přístup zaměstnanců jídelny k žákům, zvlášť prvním ročníkům a internátním, kteří se přes týden stravují ve školní jídelně, a kuchařky jim tak nahrazují v mnoha případech rodičovskou péči vlídným slovem, radou apod.
Ing. Nováková informovala přítomné o nových zaměřeních, plánovaných na školní rok 2017/18. U oboru autotronik dojde ke změně v tom smyslu, že žáci ve třetím ročníku vykonají závěrečnou zkoušku a čtvrtý ročník zakončí maturitní zkouškou, čímž se jim rozšíří pracovní možnosti a příležitosti.
V posledním bodě diskuse p. Kubová informovala přítomné o plánu nového zasíťování učeben a nákupu nových počítačů.

Plzeň 21. února 2017
Zapsal: Daniel Kučera
Schválila: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah