STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2019

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 5. března 2019 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Ing. Martin Dezort, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Lenka Mošnová, paní Repelová

Nepřítomni:

Ing. Josef Houška, paní Helena Vargová – omluveni z důvodu nemoci
žákyně Kateřina Rubášová – omluvena z důvodu účasti na lyžařském kurzu

Pozvaný host:

Ing. Jaroslav Kašpar, zástupce ředitelky školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Školní řád
3. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám
4. Výroční zpráva
5. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
6. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2019
7. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení a seznámení členů školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné, omluvila nepřítomné členy školské rady. Informovala o průběhu podzimních doplňovacích voleb.

2. Školní řád

Školní řád se od schválení v říjnu 2018 neměnil.

3. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám

Členové školské rady byli seznámeni s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek oborů vzdělání zakončených výučním listem. Veškeré doplňující dotazy zodpověděl ing. Kašpar. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání byla schválena.

4. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za kalendářní rok 2018. K výroční zprávě nebyly připomínky a byla školskou radou schválena.

5. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně školské rady informovala o průběžném plnění schválené Koncepce záměrů rozvoje školy.

6. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2019

Ing., Bc. Slámová, ekonomka školy připravila pro školskou radu podklady, s nimiž byli členové školské rady seznámeni předsedkyní školské rady. Doplňující informace poskytl ing. Kašpar. V případě, že bude mít některý z členů školské rady zájem o podrobnější informace, bude kontaktovat Ing., Bc. Slámovou.

7. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Hovořilo se o otázkách přijímání žáků, současném počtu přihlášených, připravovaných opravách, projektech.

Dne 5. března 2019
Zapsala: paní Lenka Mošnová
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah