STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2020

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 10. března 2020 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Lenka Mošnová, paní Vladimíra Repelová, Mgr. Josef Houška, žákyně Kateřina Rubášová

Nepřítomni:

Ing. Martin Dezort, Ing., Mgr. Pavel Karpíšek, paní Helena Vargová – omluveni z pracovních důvodů

Pozvaný host:

Mgr. Lukáš Feřt, zástupce ředitelky školy
Ing., Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám
3. Výroční zpráva
4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení a seznámení členů školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné, omluvila nepřítomné členy školské rady.

2. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám

Členové školské rady byli seznámeni s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek oborů vzdělání zakončených výučním listem. Veškeré doplňující dotazy zodpověděl Mgr. Feřt. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání byla schválena.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za kalendářní rok 2019. K výroční zprávě nebyly připomínky a byla školskou radou schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně školské rady a ekonomka školy informovaly o průběžném plnění schválené Koncepce záměrů rozvoje školy. Předložily školské radě Plán akcí realizovaných z FRIM v roce 2020, který byl schválen poradou vedení dne 20. 2. 2020.

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Ing., Bc. Slámová, ekonomka školy připravila pro školskou radu podklady, s nimiž byli členové školské rady seznámeni předsedkyní školské rady. V případě, že bude mít některý z členů školské rady zájem o podrobnější informace, bude kontaktovat Ing., Bc. Slámovou.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Hovořilo se o otázkách přijímání žáků, současném počtu přihlášených, připravovaných opravách, projektech.

Dne 10. března 2020
Zapsala: Žákyně Kateřina Rubášová
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah