STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2018

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 16. října 2018 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, Ing. Martin Dezort, Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Lenka Mošnová, paní Helena Vargová

Nepřítomni:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, žák Serhii Tymoshchuk – omluveni

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Ing., Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Školní řád
3. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
5. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. Představila členům školské rady novou ředitelku školy Ing. Irenu Novákovou.

2. Školní řád

Mgr. Bohumila Pytlíková seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2018/2019. Oproti předchozímu školnímu roku nedošlo k zásadním změnám. Školní řád opět přesně vymezuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pamatuje na povinnosti žáků chránit majetek školy. Zahrnuje doporučení v případě výchovných opatření, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále jak jsou zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy na změnu. Školní řád byl schválen.

4. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2017/2018. Zpráva zahrnuje přehled oborů vzdělání vyučovaných na naší škole, přehled o počtech tříd, žáků a zaměstnanců. Dále pak obsahuje zprávy výchovných poradkyň a metodičky prevence, metodiků ICT, koordinátorky EVVO a zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí. Zpráva informuje o zapojení školy do projektů a soutěží (v rámci Plzeňského kraje jsme v zapojení do soutěží obsadili 2. místo), popř. charitativních akcí. Nedílnou součástí je i zpráva o hospodaření školy. Všichni přítomní s výroční zprávou souhlasili, neměli žádné zásadní připomínky. Výroční zpráva byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech daných Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Předložila Koncepci na školní rok 2018/2019 vycházející z Dlouhodobých záměrů rozvoje SPŠD. Ing. Nováková informovala přítomné o svých záměrech. V současné době se řeší např. rekonstrukce kuchyně na Karlovarské, postupně bude probíhat výměna oken, nyní bude podána žádost na rekonstrukci střechy v části před jídelnou, která je v havarijním stavu. Průběžně budou probíhat opravy DM. Připravuje se lepší využití prostor školy (např. pronájmy). Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet

Ekonomické oddělení postupně zpracuje údaje za kalendářní rok 2018, po dokončení budou zařazeny do výroční zpráva, s níž bude školská rad seznámena na příštím jednání. Rovněž je připravován rozpočet na příští rok. Postupně by se mělo přecházet na nový systém financování dle počtu odučených hodin. Rozpočet bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Ing. M. Dezort se zajímal o průběh maturitních zkoušek, zejména profilové část. Mgr. B. Pytlíková připraví informace na příští jednání školské rady.

Dne 16. října 2018
Zapsala: paní Lenka Mošnová
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah