STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2020

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 13. října 2020 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Lenka Mošnová, žákyně Kateřina Rubášová

Nepřítomni:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Martin Dezort, Mgr. Josef Houška, paní Helena Vargová

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Ing., Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Školní řád
3. Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
5. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. Omluvila nepřítomné.

2. Školní řád

Mgr. Bohumila Pytlíková seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2020/2021. Oproti předchozímu školnímu roku došlo ke změnám, které reagují na pandemii Covid – 19. Jednak školní řád reflektuje povinné distanční vzdělávání, jednak byla zrušena hranice 30% absence žáků. V případě jejího překročení nebyl žák klasifikován. Dále byly zpřísněny povinnosti dodržování hygienických pravidel. K dalším zásadním změnám nedošlo. Školní řád opět přesně vymezuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pamatuje na povinnosti žáků chránit majetek školy. Zahrnuje doporučení v případě výchovných opatření, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy na změnu. Školní řád byl schválen.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2019/2020. Zpráva zahrnuje přehled oborů vzdělání vyučovaných na naší škole, přehled o počtech tříd, žáků a zaměstnanců. Dále pak obsahuje zprávy výchovných poradkyň a metodičky prevence, metodiků ICT, koordinátorky EVVO a zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí. Zpráva informuje o zapojení školy do projektů a soutěží, popř. charitativních akcí. Nedílnou součástí je i zpráva o hospodaření školy. Všichni přítomní s výroční zprávou souhlasili, neměli žádné zásadní připomínky. Výroční zpráva byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech daných Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Předložila Koncepci na školní rok 2020/2021 vycházející z Dlouhodobých záměrů rozvoje SPŠD. Ing. Nováková informovala přítomné o svých záměrech, dokončených i probíhajících rekonstrukcích. Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet

Ekonomické oddělení postupně zpracovalo údaje za kalendářní rok 2019, po dokončení byly zařazeny do výroční zprávy. Rovněž je připravován rozpočet na příští rok. Rozpočet bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem. Již v této chvíli lze předpokládat omezení finančních zdrojů oproti předchozím obdobím, a to v důsledku pandemie.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Nejvíce byla diskutována distanční výuka a s ní související problémy, to, jak se pandemie projevila v chodu školy.

Dne 13. října 2020
Zapsala: Žákyně Kateřina Rubášová
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah