STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2021

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 19. října 2021 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Vladimír Tichý, pan Jan Šmucler, pan Tomáš Jouja, paní Jana Uhlířová, Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Dita Žihlová, paní Eva Racková, paní Irena Tenorová, žákyně Eliška Kolářová

Nepřítomni:

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Ing. Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Ing. Vladimír Baxa, zástupce ředitelky, škola Křimice

Zasedání vedl:

Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení, představení členů školské rady

2. Školní řád

3. Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

5. Návrh rozpočtu

6. Zpráva o hospodaření školy

7. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady v uplynulém období. Přivítala přítomné, představila nové členy školské rady a navrhla jmenovat novou předsedkyni Ing. Ditu Žihlovou. Tento návrh byl všemi přítomnými přijat. Ing. Dita Žihlová seznámila přítomné s programem jednání.

2. Školní řád

Ing. Dita Žihlová seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2021/2022. Oproti předchozímu školnímu roku nedošlo k zásadním změnám. Školní řád opět reaguje na pandemii Covid – 19. Nadále je zrušena hranice 30% absence žáků, kdy v případě jejího překročení nebyl žák klasifikován. V okamžiku zavedení distančního vzdělávání mají žáci povinnost se jej zúčastnit. I nadále jsou zpřísněny povinnosti dodržování hygienických pravidel. Školní řád opět přesně vymezuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pamatuje na povinnosti žáků chránit majetek školy. Zahrnuje doporučení v případě výchovných opatření, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále jak jsou zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy na změnu. Školní řád byl schválen.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2020/2021. Zpráva zahrnuje přehled oborů vzdělání vyučovaných na naší škole, přehled o počtech tříd, žáků a zaměstnanců. Dále pak obsahuje zprávy výchovných poradkyň a metodičky prevence, metodiků ICT, koordinátorky EVVO a zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí. Zpráva informuje o zapojení školy do projektů a soutěží, popř. charitativních akcí. Nedílnou součástí je i zpráva o hospodaření školy. Všichni přítomní s výroční zprávou souhlasili, neměli žádné zásadní připomínky. Výroční zpráva byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech daných Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Předložila Koncepci na školní rok 2021/2022 vycházející z Dlouhodobých záměrů rozvoje SPŠD. Ing. Nováková informovala přítomné o svých záměrech. V současné době se řeší např. vybudování „Zelené střechy“, rekonstrukce některých sociálních zařízení a rekonstrukce učeben pro obor vzdělání mechanizace a služby na Karlovarské. V Křimicích se jedná například o rekonstrukci hřiště, šaten, vzduchotechniky v lakovně. A průběžně budou probíhat opravy DM. Připravuje se lepší využití prostor školy (např. pronájmy). Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Návrh rozpočtu

Rozpočet na příští kalendářní rok je připravován. Bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem. V důsledku pandemie lze předpokládat omezení těchto finančních zdrojů.

6. Zpráva o hospodaření školy

Ekonomické oddělení postupně zpracovalo údaje za kalendářní rok 2020, po dokončení byly zařazeny do výroční zprávy. Rovněž je připravován rozpočet na příští rok. Postupně by se mělo přecházet na nový systém financování dle počtu odučených hodin. Rozpočet bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem.

7. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Nejvíce byla diskutována distanční výuka, problémy s ní související a to, jak se pandemie projevila na chodu školy.

Dne 19. října 2021

Zapsala: Žákyně Eliška Kolářová

Schválila: Ing. Dita Žihlová

Přeskočit na obsah