STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2022

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 18. října 2022 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Ing. Vladimír Tichý, pan Tomáš Jouja, paní Jana Uhlířová, paní Eva Racková, Ing. Dita Žihlová, žákyně Eliška Kolářová

Nepřítomni:

Ing., Mgr. Pavel Karpíšek – omluven

Pan Jan Šmucler – omluven – služební cesta

Paní Irena Tenorová – omluvena – nemoc

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Zasedání vedla:

Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení, představení členů školské rady

2. Školní řád

3. Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

5. Návrh rozpočtu

6. Zpráva o hospodaření školy

7. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné, které seznámila s programem jednání, a omluvila nepřítomné členy školské rady.

2. Školní řád

Ing. Dita Žihlová seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2022/2023. Oproti předchozímu školnímu roku došlo k nepatrným změnám. Do školního řádu se vrátil bod, který reaguje na překročení hranice 30 % absence žáků. V případě jejího překročení nebude žák klasifikován v řádném termínu. V okamžiku zavedení distančního vzdělávání mají žáci povinnost se jej zúčastnit. Školní řád opět přesně vymezuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pamatuje na povinnosti žáků chránit majetek školy a nově žákům zakazuje zneužívat název a logo školy. Zahrnuje doporučení v případě výchovných opatření, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále jak jsou zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy na změnu. Školní řád byl schválen.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2021/2022.

Zpráva zahrnuje přehled oborů vzdělání vyučovaných na naší škole, přehled o počtech tříd, žáků a zaměstnanců, údaje o přijímacím řízení a údaje o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek. Dále pak obsahuje informace výchovných poradkyň a metodičky prevence. Součástí zprávy jsou údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Jedná se o zapojení do různých projektů (např. Šablony III, ŠKODA AUTO, Tatra do škol), soutěží a charitativních akcí. Nedílnou součástí je i zpráva o hospodaření školy a stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP v souladu s dokumenty Plzeňského kraje. Všichni přítomní s výroční zprávou souhlasili, neměli žádné zásadní připomínky. Výroční zpráva byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech daných Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Předložila Koncepci na školní rok 2022/2023 vycházející z Dlouhodobých záměrů rozvoje SPŠD. O záměrech týkajících se zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a o podmínkách rozvoje vzdělanostní úrovně žáků, stejně jako o zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky školy, informovala přítomné Ing. Nováková. V současné době se řeší např. vybudování učebny pro zaměření Požární prevence, rekonstrukce koupelen na DM na Karlovarské. V Křimicích se jedná například o vybudování multifunkčního hřiště a rekonstrukce podlah dílen praktického vyučování. Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Návrh rozpočtu

Rozpočet na příští kalendářní rok je připravován. Bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem.

6. Zpráva o hospodaření školy

Ekonomické oddělení postupně zpracovalo údaje za kalendářní rok 2021, po dokončení byly zařazeny do výroční zprávy. Rovněž je připravován rozpočet na příští rok. Rozpočet bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem.

7. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu.

Dne 18. října 2022

Zapsala: Žákyně Eliška Kolářová

Schválila: Ing. Dita Žihlová

Přeskočit na obsah