STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekt Energetika a životní prostředí

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, se jako partner zapojila do projektu: „Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí (energetika a životní prostředí)“. Projekt podala Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů.

Je zaměřen na komplexní inovaci odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů energií v 21. století, včetně dopadu na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se energetika je považována za největšího znečišťovatele životního prostředí, snaží se firmy využívat nové zdroje energie, vyvíjet nové způsoby zpracování surovin a odpadů a nové technologické postupy.

Cílem projektu je tyto nové poznatky srozumitelně zpracovat a následně využít k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálních oblastech s důrazem na udržitelný rozvoj v České republice.

SPŠ dopravní, Plzeň zapojila do projektu cca 110 žáků a 4 pedagogy, kteří zajistili cílovou skupinu žáků, spolupracují při tvorbě studijních materiálů a implementují inovace do výuky.

Inovace zaměřená na oblast obnovitelných zdrojů energie se dotýká především těchto předmětů:

– ekologie a biologie
– krajina a životní prostředí
– obnova a tvorba životního prostředí
– zemědělská technologie
– fyzika

Mezi klíčové aktivity SPŠ dopravní, Plzeň patří:

– navázání spolupráce školy s VŠ a průmyslovými podniky
– účast v síti SŠ spolupracujících s VŠ i po skončení projektu
– zajištění propagace studia na Západočeské univerzitě v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni zajišťuje v rámci projetu pro žáky a pedagogy:

– účast na seminářích, přednáškách a exkurzích do laboratoří VŠ
– účast na exkurzích v podnicích
– využití volných kapacit laboratoří VŠ pro absolvování praktické výuky
– využití učebnic, textů, audiovizuálních pomůcek, výukových programů

Přínos pro cílové skupiny:

Žáci střední školy:

Přínosem projektu pro žáky je rozšíření jeho znalostí a dovedností v environmentálních a navazujících oblastech, získání zkušeností a poznatků z průmyslové praxe. Své znalosti mají možnost žáci obohatit o práci v terénu a v laboratořích VŠ, a dále prostřednictvím přednášek na VŠ. Globálním přínosem pro žáky bude zvýšení jejich odborného potenciálu a konkurenceschopnosti ať již při získávání kvalitního zaměstnání, a nebo při přijímání na vysokoškolské studium.

Pedagogičtí pracovníci střední školy:

Hlavním přínosem je podrobné seznámení s moderními trendy v environmentálních a souvisejících oblastech. Tyto získané poznatky pedagogové uplatní ve výuce daných předmětů.

Další informace k projektu:

Název operačního programu: OP pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 4. 2012
Rozpočet projektu celkem: 22.270.500,00 Kč

Do tohoto projektu jsou dále zapojeny tyto školy a průmyslové podniky:

Vysoké školy:

Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
Vysoké učení technické v Brně
Technická univerzita v Liberci

Střední školy:

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka
Střední průmyslová škola Třebíč
Střední průmyslová škola strojnická a slévárenská a Vyšší odborná škol technická, Brno
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice
Střední průmyslová škola, Tachov
Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav

Průmyslové podniky:

E.ON Trend, s. r. o. České Budějovice
Národní strojírenský klastr, o. s., Ostrava-Vítkovice
Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava-Hrabůvka

Přeskočit na obsah