STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2018

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 13. února 2018 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, Ing. Martin Dezort, Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Lenka Mošnová, paní Helena Vargová, žák Serhii Tymoshchuk

Nepřítomni:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, paní Vladimíra Repelová – omluvena

Pozvaný host:

Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy
Ing., Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení a seznámení členů školské rady
2. Školní řád
3. Výroční zpráva
4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
5. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení a seznámení členů školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Blanka Felegy, předsedkyně školské rady v uplynulém období. Přivítala přítomné, představila nové členy školské rady a navrhla jmenovat novou předsedkyní Mgr. Bohumilu Pytlíkovou. Tento návrh byl všemi přítomnými přijat. Zároveň informovala o připravovaném konkursním řízení na nového ředitele školy. V úvodu požádal o slovo ředitel školy, Ing. Jiří Svoboda. Uvedl důvody svého odstoupení z funkce ředitele školy k 1. 8. 2018. Dále informoval o finanční situaci školy. Zmínil např., že provozní prostředky ve výši 17 milionů jdou především na úhradu energií., mzdové prostředky byly vyčerpány. Letošní rozpočet je v jednání. Upozornil na problémy s počtem žáků, jejichž počet v posledních letech klesá. V našem případě je problém i v tom, že vzděláváme žáky pro oblast služeb, kde je obtížnější spolupráce s firmami. Pravdou je, že ve třídách bývá malý počet žáků, což je ekonomicky nevýhodné. Situace by se mohla zlepšit od září 2018, kdy by se pravděpodobně mělo přecházet na nový systém financování. Pozitivní je, že zatím nemuselo dojít k propouštění pedagogů.

2. Školní řád

Mgr. Bohumila Pytlíková seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2017/2018. Zdůraznila včasné omlouvání absence a řešení zameškaných hodin (byl zodpovězen dotaz, jak je zajištěno omlouvání dojíždějících žáků, jejich odůvodněné pozdní příchody, popř. dřívější uvolnění z výuky). Dále hovořila o povinnosti žáků chránit majetek školy. Informovala, jaká jsou doporučení v případě výchovných opatření. Dále poukázala na to, jak jsou zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy pro změnu. Školní řád byl schválen.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za kalendářní rok 2017. Ing. Dezort požádal o bližší informace k výsledkům kontroly hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že ekonomická uzávěrka není dokončena, není zatím schválena výroční zpráva, kam je ještě nutné doplnit právě ekonomické údaje.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech dané Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Zpráva o hospodaření školy

Ing., Bc. Slámová seznámila přítomné s hospodařením školy – příjmy, výdaji a hospodářským výsledkem školy. Dále uvedla údaje o doplňkové činnosti školy. Upozornila na některé plánované investičních akce, např. další etapa výměny oken, opravy na DM apod. Připomněla, že v současné době ekonomické oddělení zpracovává údaje za kalendářní rok 2017, po dokončení budou doplněny do výroční zprávy.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. V závěru jednání se hovořilo o otázkách přijímání žáků. Přístupu žáků ke vzdělání. O výrazném rozdílu mezi žáky oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a oborů vzdělání zakončených výučním listem. Domluvili jsme se, že některé otázky např. k výroční zprávě zodpoví předsedkyně elektronicky. Dále všichni přítomní souhlasili, že dokončená Zpráva o činnosti organizace řízené Plzeňským krajem za rok 2017 bude zaslána elektronicky a schvalována per rollam. Zpráva byla takto schválena k 27. 2. 2018. Dalším bodem bylo připravované konkursní řízení na nového ředitele školy. Školská rada souhlasila s nominací Mgr. Pytlíkové do konkursní komise.

Dne 13. února 2018
Zapsala: žák Serhii Tymoshchuk
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah