STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2023

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 14. března 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti EO Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Ing. Vladimír Tichý, pan Tomáš Jouja, paní Jana Uhlířová, Ing. Dita Žihlová, paní Eva Racková, žákyně Eliška Kolářová

Nepřítomni:

Ing., Mgr. Pavel Karpíšek – omluven

Pan Jan Šmucler – omluven

Paní Irena Tenorová – omluvena

Pozvaný host:

Ing. Jana Benešová, zástupkyně ředitelky školy

Zasedání vedla:

Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení

2. Školní řád

3. Informace o přijímacích, závěrečných a maturitních zkouškách

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

5. Zpráva o hospodaření školy za rok a návrh rozpočtu

6. Diskuze

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné, které seznámila s průběhem jednání.

2. Školní řád

Školní řád se od schválení v říjnu 2022 neměnil. V souvislosti s body školního řádu bylo během prvního pololetí řešeno několik přestupků. Porušování ŠŘ se týkalo omlouvání absence, používání mobilních telefonů při vyučování, ničení majetku školy a šikany a kyberšikany. Členové školské rady vzali tento bod na vědomí.

3. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám

Členům školské rady byla poskytnuta informace o jednotných přijímacích zkouškách, které se budou v letošním školním roce konat ve dnech 13. a 14. dubna. Dále byli členové seznámeni s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek oborů vzdělání zakončených výučním listem. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Ing. Jana Benešová, zástupkyně ředitelka školy, informovala o průběžném plnění schválené Koncepce záměrů rozvoje školy. Členové vzali tento bod na vědomí.

5. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2023

Hospodaření školy skončilo s kladným hospodářským výsledkem 12 406,45 Kč a to i přes vzestup cen, hlavně cen energií. Ing., Bc. Slámová, ekonomka školy, připravila pro školskou radu podklady, s nimiž byli členové školské rady seznámeni předsedkyní školské rady. V případě, že bude mít některý z členů školské rady zájem o podrobnější informace, bude kontaktovat Ing., Bc. Slámovou. Členové vzali tento bod na vědomí.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Hovořilo se o otázkách přijímání žáků, současném počtu přihlášených, připravovaných opravách, projektech. Do bodu Diskuze byla také zařazena informace o kontrole ČŠI, která proběhla na naší škole na pracovištích Karlovarská 99 i Průkopníků 9 ve dnech 26. – 27. 1. a 30. – 31. 1. 2023. Členové vzali informace o kontrole na vědomí.

Dne 14. března 2023

Zapsala: Žákyně Eliška Kolářová

Schválila: Ing. Dita Žihlová

Přeskočit na obsah