STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2015

ze zasedání školské rady, které se konalo dne 13. října  2015 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Mgr.Josef Houška, Mgr. Blanka Felegy, Ing.Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Olga Kuncová, paní Naďa Džalilová, žák Daniel Kučera

Nepřítomni:

Ing. Antonín Diviš, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D. – omluveni

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – vedoucí ekonomického oddělení

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. školní řád
2. výroční zpráva
3. plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. zpráva o hospodaření školy a rozpočet
5. diskuse

Průběh zasedání:

1. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné se školním řádem pro školní rok 2015-2016. Zdůraznila řešení zameškaných hodin – všichni přítomni se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy pro změnu. Školní řád byl schválen.

2. Výroční zpráva a plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně školské rady informovala o splněných úkolech dané Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se plní podle harmonogramu. Dále seznámila přítomné s výroční zprávou, která byla všemi přítomnými bez výhrad přijata.

3. Zpráva o hospodaření školy

Paní Kubová seznámila přítomné s hospodařením školy – příjmy, výdaji a hospodářským výsledkem školy. Vzhledem k příjmům školy se s financemi pracuje tak, aby odpovídaly materiálovým možnostem školy, a to hlavně s ohledem na nutné a bezodkladné opravy.

4. Diskuse

Tématem diskuse bylo řešení zameškaných hodin žáků, omlouvání absence a zákaz opouštění budovy žáky během přestávek. Ing. Nováková informovala přítomné o zavádění nového systému přístupu do budovy za pomoci Plzeňské karty. Paní Kubová informovala o umístění školní jídelny na 3. místě v celostátní soutěži školních jídelen.

Dne 13. října 2015
Zapsal: Žák Daniel Kučera
Schválil: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah