STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2016

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 18. října 2016 od 15:00 hodin v klubovně ekonomického oddělení Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, Mgr. Blanka Felegy, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Olga Kuncová, paní Naďa Džalilová, žák Daniel Kučera

Nepřítomni:

Ing. Antonín Diviš, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D. – omluveni

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předseda školské rady

Program jednání:

1. školní řád
2. výroční zpráva
3. plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. zpráva o hospodaření školy a rozpočet
5. diskuse

Průběh zasedání:

1. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2016-2017. Zdůraznila včasné omlouvání absence a řešení zameškaných hodin, dále hovořila o povinnosti žáků chránit majetek školy. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy pro změnu. Školní řád byl schválen.

2. Výroční zpráva a plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech dané Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Dále seznámila přítomné s výroční zprávou. Obojí bylo všemi přítomnými bez výhrad schváleno.

3. Zpráva o hospodaření školy

Paní Kubová seznámila přítomné s hospodařením školy – příjmy, výdaji a hospodářským výsledkem školy. Dále přítomné informovala o loňských úsporách energie, ve kterých se bude pokračovat i nadále – škola dostala dotaci 1 000 000 Kč od zřizovatele na projekt vyhlášení VZ úspor el. energie v Křimicích. Byla vypracována VZ na výměnu expanzomatu, který zajistí dostačující teplo na pokojích DM2 ve 12. patře. Další akce – výměna oken – právě probíhá v objektu stravovací části a bude pokračovat na DM2. V prosinci roku 2015 škola vysoutěžila dva automobily – osobní a nákladní, které byly dodány v polovině roku 2016 a dnes jsou již využívány v autoškole. V neposlední řadě probíhá výměna varných kotlů ve školní jídelně, další výměna čtvrtého kotle bude pokračovat po výběrovém řízení. Závěrem paní Kubová informovala o novém vybavení tříd výpočetní technikou a dataprojektory, které se budou do tříd instalovat do konce kalendářního roku.

4. Diskuse

Tématem diskuze byl dotaz paní Repelové, vychovatelky DM, zdali musí mít všichni žáci Plzeňskou kartu, ačkoli nejezdí MHD, pro vstup do budovy a objednání obědů. Ing. Nováková vysvětlila přítomným zavádění nového systému přístupu do budovy za pomoci Plzeňské karty, objednání stravy a informovala o možnosti zakoupení čipu, který Plzeňskou kartu nahradí. Dále vznesla paní Repelová požadavek na nákup žaluzií do oken DM, na který ekonomka školy p. Kubová kladně reagovala a doporučila tento požadavek poslat elektronickým požadavkovým systémem vedení školy. Přislíbila kladné vyřízení žádosti. Ing. Volková vznesla dotaz na výběr dopravce v případě exkurzí tříd. Paní Kubová informovala o smlouvě dopravce s naší školou, který poskytuje nejlevnější služby v souladu se všemi předpisy. Mgr. Felegy informovala přítomné, že požadavek p. Repelové z posledního zasedání Školské rady ohledně matrací na DM byl kladně vyřízen a 63 ks matrací v celkové částce 79 000 Kč bylo zakoupeno a již je na DM používáno. Dále se hovořilo o 50. výročí vzniku školy, které vyvrcholí v září 2017 konáním školního plesu v Parkhotelu v Plzni. Partnerské firmy spolupracující se školou byly požádány o sponzorské dary. Zaměstnanci školy připravují kulturní program. Na závěr diskuze ing. Nováková informovala o změnách názvů některých studijních oborů pro příští školní rok.

Dne 18. října 2016
Zapsal: žák Daniel Kučera
Schválil: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah