STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2019

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 15. října 2019 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň.

Přítomni:

Mgr. Bohumila Pytlíková, Mgr. Josef Houška, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Lenka Mošnová, paní Helena Vargová, žákyně Kateřina Rubášová

Nepřítomni:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Martin Dezort

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Ing., Bc. Jana Slámová, ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení
2. Školní řád
3. Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
5. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu
6. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. Omluvila nepřítomné.

2. Školní řád

Mgr. Bohumila Pytlíková seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2019/2020. Oproti předchozímu školnímu roku došlo ke změně v bodu A) III. 4. d), kde bylo upraveno doporučení vedení školy, jak postupovat v případě neomluvené absence žáků. K dalším zásadním změnám nedošlo. Školní řád opět přesně vymezuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pamatuje na povinnosti žáků chránit majetek školy. Zahrnuje doporučení v případě výchovných opatření, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále jak jsou zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy na změnu. Školní řád byl schválen.

3. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2018/2019. Zpráva zahrnuje přehled oborů vzdělání vyučovaných na naší škole, přehled o počtech tříd, žáků a zaměstnanců. Dále pak obsahuje zprávy výchovných poradkyň a metodičky prevence, metodiků ICT, koordinátorky EVVO a zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí. Zpráva informuje o zapojení školy do projektů a soutěží, popř. charitativních akcí. Nedílnou součástí je i zpráva o hospodaření školy. Všichni přítomní s výroční zprávou souhlasili, neměli žádné zásadní připomínky. Výroční zpráva byla schválena.

4. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech daných Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Předložila Koncepci na školní rok 2019/2020 vycházející z Dlouhodobých záměrů rozvoje SPŠD. Ing. Nováková informovala přítomné o svých záměrech. V současné době se řeší např. dokončení rekonstrukce kuchyně na Karlovarské, měla by být zahájena rekonstrukce střechy v části před jídelnou, která je v havarijním stavu. Průběžně budou probíhat opravy DM. Připravuje se lepší využití prostor školy (např. pronájmy). Koncepce byla schválena všemi přítomnými.

5. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet

Ekonomické oddělení postupně zpracuje údaje za kalendářní rok 2018, po dokončení budou zařazeny do výroční zprávy, s níž bude školská rad seznámena na příštím jednání. Rovněž je připravován rozpočet na příští rok. Postupně by se mělo přecházet na nový systém financování dle počtu odučených hodin. Rozpočet bude závislý na finančních zdrojích poskytnutých zřizovatelem.

6. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Paní Repelová ještě upozornila na problémy ubytovaných zahraničních studentů s nedostatečnými úložnými prostory a problémy s vytápěním v některých pokojích zejména ve vyšších patrech. Některé problémy pracovníci řeší průběžně s panem Liškou, vedoucím údržby. Pomoc přislíbila i ing. Nováková.

Dne 15. října 2019
Zapsala: Žákyně Kateřina Rubášová
Schválila: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah